Văn bản <Bộ - Tỉnh>

Văn bản mới - Bộ GD&ĐT


Hoặc Quý khách có thể tra cứu văn bản theo đường link sau:
  1. Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  2. Văn bản của UBND tỉnh Hà Nam
Hoặc tra cứu theo danh mục sau:
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
THÔNG TƯ Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên  167k v. 1 18:12, 24 thg 12, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ĉ
Xem Tải xuống
  84k v. 1 17:24, 25 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010  215k v. 1 18:13, 24 thg 12, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên  52k v. 2 19:14, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012  62k v. 2 19:14, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2011-2012  28k v. 2 19:14, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012  163k v. 2 19:14, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012  129k v. 2 19:14, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục thường xuyên  64k v. 2 19:14, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục tiểu học  138k v. 2 19:14, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2011-2012  95k v. 2 19:14, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011-2012 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục  68k v. 2 19:14, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với Giáo dục Dân tộc  93k v. 2 19:14, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục chuyên nghiệp  34k v. 2 19:14, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm học 2011-2012  93k v. 2 19:14, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011-2012  54k v. 2 19:14, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Quy chế Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)   1381k v. 2 19:14, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi phổ thông   146k v. 2 00:21, 9 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chế độ khuyến khích học tập đối với học sinh trong trường trung học phổ thông chuyên   53k v. 2 00:21, 9 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định 31/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam  594k v. 2 19:15, 23 thg 12, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”  62k v. 2 04:05, 22 thg 9, 2012 CV Phòng CNTT Sở GD&ĐT Hà Nam Nguyễn Chí Sinh
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên  683k v. 2 23:54, 2 thg 12, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam (ban hành kèm theo QĐ số 31/2012/QĐ-UBND  98k v. 2 19:16, 23 thg 12, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân   90k v. 2 19:16, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực   181k v. 2 17:49, 14 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Comments