Văn bản CNTT

Tại đây, chúng tôi đăng tải các văn bản chỉ đạo về công tác Công nghệ thông tin của Sở GD&ĐT Hà Nam

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC  54k v. 1 00:44, 14 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC  46k v. 1 17:50, 14 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
số 1079/SGD&ĐT-CNTT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012  95k v. 3 18:03, 10 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Số:1151/SGD&ĐT-CNTT,25/9/2011,Về việc cập nhật văn bản chỉ đạo, điều hành lên trang thông tin (website) của ngành.   74k v. 2 06:46, 25 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu thống kê  35k v. 3 02:05, 7 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu báo cáo tổng kết cấp phòng GD&ĐT  92k v. 3 02:05, 7 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu báo cáo tổng kết cấp trường THPT, Trung tâm trực thuộc   85k v. 3 19:17, 18 thg 3, 2013 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Khảo sát số liệu CNTT năm 2011  42k v. 3 02:05, 7 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Số 801/SGD&ĐT, ngày 11/6/2012 về hướng dẫn tổng kết chỉ thị 55 và nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012  34k v. 3 02:05, 7 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn chấm điểm thi đua tiêu chí Ứng dụng công nghệ Thông tin đối với khối phòng GD&ĐT của Sở GD&ĐT Hà Nam  43k v. 2 01:44, 29 thg 5, 2013 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Số: 1251 /SGD&ĐT-CNTT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2012-2013   123k v. 2 01:40, 29 thg 5, 2013 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên   61k v. 2 01:30, 5 thg 9, 2013 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
THÔNG TƯ Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên  167k v. 3 00:48, 25 thg 11, 2013 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Số: 1285 /CNTT-CTHSSV V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2013-2014   125k v. 2 01:30, 5 thg 9, 2013 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Ċ
Xem Tải xuống
Kế hoạch năm học 2013-2014 về công tác CNTT (số: 1426/KH-SGD&ĐT, ngày 04/10/2013)  195k v. 2 00:16, 12 thg 11, 2013 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Ċ
Xem Tải xuống
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế sử dụng cổng thông tin điện tử và thư điện tử trong hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam   4667k v. 4 00:44, 25 thg 11, 2013 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
  158k v. 2 18:09, 2 thg 3, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Ċ
Xem Tải xuống
Tài liệu hướng dẫn bảo mật email bằng xác thực 2 bước, sử dụng hệ thống báo cáo trực tuyến và quản trị googlesite.  2119k v. 2 01:36, 29 thg 11, 2013 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Ċ
Xem Tải xuống
Số 1324/SGDĐT-CNTT-CTHSSV V/v báo cáo CNTT đầu năm học 2013-2014  729k v. 2 20:06, 12 thg 9, 2013 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2012-2013  164k v. 2 23:46, 8 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (Công bố kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT Ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)  258k v. 2 23:47, 8 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 01/2011/TT-BTTTTNgày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  81k v. 2 23:48, 8 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
  338k v. 2 06:31, 25 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
  197k v. 2 06:31, 25 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
  108k v. 2 06:31, 25 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
  36k v. 2 06:31, 25 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
  109k v. 2 06:31, 25 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
  259k v. 2 06:31, 25 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
  104k v. 2 06:25, 25 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dän viêc quän Iy và dugng kinh phí chi phát triên công nghiêp công nghê thông tin  5085k v. 2 02:02, 20 thg 2, 2013 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)   977k v. 2 19:04, 6 thg 4, 2014 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)   269k v. 2 18:51, 6 thg 4, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  98k v. 2 03:05, 25 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam   96k v. 2 00:28, 9 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 15/2012/CT-TTg của THủ tướng về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam  127k v. 2 23:31, 8 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
  169k v. 2 20:03, 24 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
  208k v. 2 20:03, 24 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
  168k v. 2 20:04, 24 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
  210k v. 2 20:04, 24 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
Chỉ thị của Tỉnh ủy vê viêc täng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh  113k v. 3 23:50, 8 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
  50k v. 2 20:07, 24 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
  340k v. 2 20:05, 24 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
  371k v. 2 20:05, 24 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
  149k v. 2 20:06, 24 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
  132k v. 2 20:06, 24 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
  116k v. 2 20:07, 24 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
  173k v. 2 20:07, 24 thg 10, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT