Thể lệ cuộc thi "Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-learning"năm học 2011-2012

đăng 23:15, 1 thg 2, 2012 bởi Dinh Vuong Son Managerment ICT   [ đã cập nhật 02:18, 26 thg 6, 2012 ]

Ngày 26 tháng 12 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 6552/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi

“Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011-2012. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định tới bạn đọc.


Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 – 2012;

Căn cứ văn bản số 4960/BGDĐT-CNTT ngày 27/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011 – 2012;

Theo sự thỏa thuận hợp tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting ngày 12 tháng 12 năm 2008;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
 
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011-2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các thành viên BCĐ, BTC, TTK cuộc thi;
- Các Sở GD&ĐT;
- Các trường ĐH, CĐ Sư phạm;
- Website Bộ, Website cuộc thi;
- Lưu: VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Nguyễn Vinh Hiển
ĉ
Dinh Vuong Son Managerment ICT,
19:30, 23 thg 5, 2012
Ċ
Dinh Vuong Son Managerment ICT,
23:15, 1 thg 2, 2012
Comments