Bảng tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT 2011-2012

đăng 19:38, 24 thg 6, 2012 bởi Dinh Vuong Son Managerment ICT   [ đã cập nhật 02:08, 26 thg 6, 2012 ]

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2011 - 2012

 Giáo dục THPT

 Khóa ngày 02/6/2012

 Thống kê tất cả thí sinh

 

STT

Trường

Số TS

dự thi

Số TS tốt nghiệp

Diện ưu tiên

Xếp loại tốt nghiệp

Ghi chúSL

Tỷ lệ

Diện 2

Diện 3

Giỏi

Khá1

THPT Phủ Lý

364

364

100,00

 

 

3

52

 


2

THPT B Phủ Lý

343

342

99,70

 

 

5

77

 


3

THPT A Duy Tiên

402

402

100,00

 

 

25

199

 


4

THPT B Duy Tiên

359

359

100,00

 

 

4

98

 


5

THPT C Duy Tiên

281

281

100,00

 

 

 

49

 


6

THPT Nguyễn Hữu Tiến

223

223

100,00

 

 

2

53

 


7

THPT A Kim Bảng

305

305

100,00

 

 

1

52

 


8

THPT B Kim Bảng

339

339

100,00

 

 

9

94

 


9

THPT C Kim Bảng

345

345

100,00

 

 

14

81

 


10

THPT Lý Th−ờng Kiệt

282

282

100,00

 

 

7

89

 


11

THPT Lý Nhân

527

527

100,00

 

 

6

168

 


12

THPT Bắc Lý

388

388

100,00

 

 

13

129

 


13

THPT Nam Lý

379

379

100,00

 

 

13

93

 


14

THPT Nam Cao

243

243

100,00

 

 

4

53

 


15

THPT A Thanh Liêm

441

441

100,00

 

 

13

111

 


16

THPT Thanh Liêm B

379

379

100,00

 

 

4

81

 


17

THPT C Thanh Liêm

301

301

100,00

 

 

 

46

 


18

THPT A Bình Lục

467

467

100,00

 

 

5

87

 


19

THPT B Bình Lục

437

437

100,00

 

 

3

78

 


20

THPT C Bình Lục

379

379

100,00

 

 

1

50

 


21

THPT Chuyên Biên Hòa

257

257

100,00

 

 

74

100

 


22

THPT DLập L−ơng Thế

189

187

98,94

 

 

 

6

 


23

THPT DLập Trần H−ng

281

280

99,64

 

 

 

5

 


24

THPT Dân lập Thanh

301

299

99,33

 

 

 

12

 


25

THPT Dân lập Bình Lục

277

272

98,19

 

 

 

2

 


26

Trung tâm GDTX Tỉnh

1

1

100,00

 

 

 

 

 


Tổng cộng:

8490

8479

99,87

 

 

206

1865

 


Kết quả tốt nghiệp THPT:

Tổng số:   8479 TS.

 

Tỷ lệ:   99,87 %

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Xếp loại Giỏi:

206 TS.

 

 

 

- Xếp loại Khá:

1865 TS.

 

Giám đốc

 

 

 

(Ký tên và đóng dấu)BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2011 - 2012

 Giáo dục thường xuyên

Khóa ngày 02/6/2012

Thống kê tất cả thí sinh

 

 

STT

Trường

Số TS

dự thi

Số TS tốt nghiệp

Diện ưu tiên

Xếp loại tốt nghiệp

Ghi chú

 

SL

Tỷ lệ

Diện 2

Diện 3

Giỏi

Khá

 

1

Trung tâm GDTX Tỉnh

191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

CĐ nghề Hà Nam

75

74

98,66

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung tâm GDTX Duy

193

193

100,00

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trung tâm GDTX Kim

244

244

100,00

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trung tâm GDTX Lý

224

218

97,32

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Trung tâm GDTX Thanh

111

88

79,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trung tâm GDTX Bình

85

79

92,94

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

1123

1087

96,79

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả tốt nghiệp THPT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:   1087 TS.

Tỷ lệ:   96,79 %

 

 

Trong đó:

 

 

 

- Xếp loại Giỏi:

 0 TS.

 

 

- Xếp loại Khá:

21 TS

 

Giám đốc

 

 

 

(Ký tên và đóng dấu)Comments