Kê khai kết quả Đề tài khoa học, Sáng kiến kinh nghiệm, đối với cá nhân, năm học 2013-2014

Bảng tổng hợp chung của đơn vị và các loại biên bản, đề nghị các đơn vị gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo (người nhận: đ/c Lê Thị Kim Dung)
Comments